SWEP uses cookies to make your visit to our web pages as pleasant as possible. By using our services, we assume that you agree to the use of cookies. Further information on data protection can be found in our privacy policy.

Kylning av livsmedel med transkritisk CO₂

De flesta forskare är överens om att jordens klimat håller på att förändras och att orsaken till detta är mänskliga aktiviteter.

SWEP:s Ultra-pressure BPHE-enheter i arbete

Samtidigt som den största påverkan kommer från förbrukning av fossila bränslen, ökar användningen av köldmedium i applikationer såsom fordon, luftkonditionering och stormarknader. Läckage från dessa tillämpningar sprider ut ämnen i atmosfären som har en särskilt stor inverkan på den globala uppvärmningen. Ett exempel är den mycket vanliga R404A vars globala uppvärmningseffekt är 3 900 gånger större än koldioxidens. Genom att ersätta dessa syntetiska köldmedium med koldioxid minskas inverkan på den globala uppvärmningen.

Koldioxid medför däremot större utmaningar som köldmedium på grund av de höga drifttryck som krävs. SWEP:s robusta nya Ultrapressure-modeller övervinner denna utmaning och tacklar den globala uppvärmningen från kylning på ett säkert och ekonomiskt sätt. Webbplats för kunder: www.scmfrigo.com

Problemet

Användningen av glykol- eller alkohollösningar i livsmedelsdiskar vid medelhög temperatur i kombination med en enstegs koldioxidbaserad köldmediumcykel, ställer extra krav på konstruktionen på grund av det höga trycket hos koldioxid (ca. 100 bar). Sådana system kräver dessutom mycket energi så utmaningen är tvåfaldig; att producera godkända komponenter för mycket höga tryck som också möjliggör att systemen fungerar mer effektivt.

Lösningen

Nyckeln till lösningen är SWEP:s nya Ultra pressure-BPHE. Dessa är förstärkta med stålramar så att konstruktionstrycket ska är inom de mycket höga driftstryck som krävs vid användning av koldioxid. En värmeåtervinningsetapp minskar kostnaderna ytterligare genom att leverera varmvatten för uppvärmning av butikslokaler.

En suggasvärmeväxlare (SGHX) ökar enhetens kapacitet samtidigt som den skyddar kompressorerna från vätskedroppar.

Resultatet är en väl-designad och effektiv anordning för kylning av livsmedel. Köldmediumet är koldioxid, mindre skadligt för miljön än äldre HFC-blandningar typ R404A. Dessutom minskas fyllandsmängden av köldmedium genom tillsättning av en glykol- eller alkohollösning.

Systembeskrivning

Syftet med enheten är att leverera kyld glykol vid - 8° C till butikskylar som bland annat innehåller mejeriprodukter. Glykollösningen kyls genom förångning av CO2 i en SWEP BPHE godkänd för drift vid 45 bar [1]. Glykolen pumpas in i butikskylar där produkterna kyls ned. Den återvänder sedan till förångaren vid -4° C för återkylning. Det förångade koldioxiden överhettas i SGHX [2] medan den flytande koldioxiden som kommer in i förångaren underkyls. SGHX är en SWEP B12H-U, förstärkt med en stålram och godkänd för drift vid 65 bar. De tre parallella kompressorerna [3] höjer trycket i den överhettade koldioxiden till ca. 90 bar innan den kommer in i värmeåtervinningsväxlaren.

Under värmeåtervinningssteget [4], som är en SWEP B16DW-U godkänd för drift vid 140 bar, kyls den gasformiga koldioxiden medan vattnet värms till ca. 60° C. Detta varmvatten kan sedan användas för uppvärmning i butik eller angränsande lokaler. Koldioxiden kyls ytterligare till ca. 20° C i en luftkyld gaskylare utomhus [5]. Trycket reduceras sedan till ca. 50 bar i ackumulatorkärlet [6]. Flytande koldioxid matas till SGHX, vilket därmed fullbordar kretsloppet.