Kondensorer

Kondensorn är en annan nödvändig komponent i ett kylsystem. När en lödd plattvärmeväxlare från SWEP används som kondensor tar den emot den varma gasen från kompressorn.

Värme som överförs från kylmedlet till en vattenkrets kan även tillvaratas för uppvärmning av bostäder eller tappvarmvatten. Värme överförs genom gaskylning, kondensering och underkylning av det flytande köldmediet och SWEP:s konstruktion av lödda plattvärmeväxlare möjliggör en effektiv värmeöverföring på alla tre sätten. Temperaturskillnaden mellan kondensorns inlopp och utlopp utnyttjas därmed fullt ut genom ökning av vattnets temperatur så att det närmar sig eller t.o.m. överstiger kondensationstemperaturen.

 

Den minsta temperaturskillnaden mellan köldmediet och sekundärvätskan i en motströmskondensor, den s.k. pinchen, inträffar vanligtvis i början på kondensationsprocessen, punkt (b).

Detta är speciellt känsligt i en kondensor, eftersom temperaturskillnaden mellan kondensationstemperaturen och sekundärvätskans utloppstemperatur (temperaturintervall) är mycket liten.

Detta är speciellt känsligt i en kondensor, eftersom temperaturskillnaden mellan kondensationstemperaturen och sekundärvätskans utloppstemperatur (temperaturintervall) är mycket liten.

Om temperaturen minskas för mycket riskeras en instabil och partiell kondensation. Kondensationsprestandan för SWEP:s lödda plattvärmeväxlare har testats och verifierats för temperaturer ner till noll eller t.o.m. under noll mellan kondensationstemperaturen och utloppsvattnets temperatur.

Hetgasväxling

Värmepumpar kan utrustas med speciella hetgasväxlare för att fullt ut ta till vara den höga temperaturen (65-90 °C) på gasen från kompressorn. Det är enfas värmeöverföring, där temperaturen på det gasformiga kylmediet vanligen faller med 20-50K. Genom att ladda en vattenackumulator med en värmepump, kan man producera hetvatten med ännu högre verkningsgrad.

Underkylare

I kondensorn kyls köldmediet normalt till en temperatur strax under mättnadstemperaturen. Denna underkylning utgör cirka 2-5 % av den totala värmeabsorptionen och är nödvändig för att undvika strypånga före expansionsventilen.

En separat underkylare kan sänka temperaturen på kondensatet ytterligare, vilket har flera fördelar. Genom att öka underkylningen, minskar ånghalten efter expansionsventilen. Detta ökar kyleffekten eftersom mer kylmedium i vätskeform finns att förånga. Den ökade prestandan i systemet, verkningsgraden (COP), är 0,5-2% för varje grad av underkylning, beroende på köldmediumtyp och driftförhållanden.

SWEP kan erbjuda olika kompakta och kostnadseffektiva modeller av underkylare beroende på vilka krav som finns på systemet.

 

Läs mer om produkterna