Förångare

Förångaren är en av de nödvändiga komponenterna i ett kylsystem. När en lödd plattvärmeväxlare från SWEP används som förångare kyls sekundärkretsens gas eller vätska genom att avge värme till det flytande kylmediet. 

Kylmediet kokar då och omvandlas till en gas som absorberar ännu mer värmeenergi. En förångare från SWEP garanterar en god och stabil kokning med liten temperaturskillnad mellan kylmediet och sekundärvätskan. En låg temperaturskillnad innebär att en högre förångningstemperatur är möjlig, vilket motsvarar ett högre tryck. En minskning av tryckskillnaden mellan lågtryckssidan (förångare) och högtryckssidan (kondensor) minskar energianvändningen i kompressorn. Ett högre förångningstryck ökar även det gasformiga kylmediets densitet. Därför transporterar kompressorn mer kylmedium genom systemet vid varje fas. Lägre elförbrukning och högre kylkapacitet ökar systemets totala verkningsgrad (COP).

Förångningen svarar för största delen av förångarens värmeöverföringsområde. Även om överhettningen bara svarar för cirka 5% av den totala värmeabsorptionen, upptar processen med gasuppvärmning normalt 10-25% av den totala värmeöverföringsytan.

 

Illustrationen ovan visar effekterna av överhettning i en förångare.

Genom drift med en liten överhettning (a) finns det större aktiv yta för att förånga kylmediet. Resultatet blir en högre förångningstemperatur och verkningsgrad.

Om förångaren däremot är instabil, krävs en ökad överhettning (c), vilket resulterar i lägre förångningstemperatur och verkningsgrad.

SWEPs förångare underlättar stabil och effektiv drift ner till mycket låga kylmedieflöden och låg överhettning, tack vare vårt patenterade distributionssystem. Distributionsenheten introducerar ett tryckfall i kylmediets inlopp och säkerställer därmed en hög flödesturbulens och jämnt distribuerat flöde över plattpaketet.

 

Läs mer om produkterna